ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES

 • Profteams: Profteams BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) te Eindhoven onder nummer 82785716
 • Bezoeker: ieder natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (niet zijnde een recruitment-, detacherings-, advies-, bemiddelings- of uitzendbureau) die de website bezoekt en die arbeid aanbiedt met het doel om Professionals tijdelijk en/of in loondienst aan zich te binden.
 • Professional: iedere zelfstandig ondernemer die zich aansluit bij Profteams door zijn profiel te registreren.
 • Softwarepartner: partij betrokken bij de technische (door)ontwikkeling van de Website en Beheeromgeving;
 • Contentpartner: partij betrokken bij de inhoudelijke en informatieve (door)ontwikkeling van de Website en/of Professionals door content en/of diensten te creëren en/of te leveren;
 • Platformen: De Website en andere online toepassingen van Profteams.
 • Beheeromgeving: het gedeelte van de Website (‘Mijn Dashboard’) dat uitsluitend toegankelijk is voor Professionals.
 • Supporter: een bezoeker die gebruik maakt van of diensten aanbiedt (gratis of tegen betaling), verstrekt Profteams een onherroepelijke, wereldwijde, kosteloze licentie op het gebruik van haar logo of andere handelskenmerken.
 • Testimonial: een beoordeling door een Bezoeker op basis van de ervaring die de Bezoeker heeft met de Professional.

De Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de dienstverlening en het online platform (hierna te noemen: “Website”) van Profteams B.V., (hierna te noemen: “Profteams”) en zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 82785716.

De dienstverlening van Profteams is erop gericht om een professional (hierna te noemen: “Professional” in enkelvoud of “Professionals” in meervoud) handelend in de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf, via een eigen onderneming (bijv. Eenmanszaak, VOF, BV) rechtstreeks in contact te brengen met Opdrachtgevers (hierna te noemen: “Bezoekers”).

De Website is het platform waar de Professional, via het tonen van een Profiel, haar arbeid of diensten aanbiedt voor een overeengekomen periode of interesse heeft in een arbeidsovereenkomst. De Professional sluit een overeenkomst met Profteams door het aanvaarden van een Profiel op de Website.

De Website is een platform waar Bezoekers bij een derde, niet zijnde een recruitment-, detacherings‑, advies-, bemiddelings- of uitzendbureau, rechtstreeks in contact kunnen komen met Professionals.

Profteams is én wordt géén partij bij én heeft géén enkel commercieel belang bij de overeenkomst tot inzet van een Professional bij een Bezoeker, die via de dienstverlening, Website, social mediakanalen of andere uitingen van Profteams tot stand komt.

Door de Website te bezoeken verklaart eenieder zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden"). Wij adviseren deze Algemene Voorwaarden goed te lezen. Bij gebruik van de Website kan nogmaals gevraagd worden akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.


INGANSDATUM, TOEPASSING EN TUSSENTIJDSE WIJZIGING:
Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 12 mei 2021 van toepassing op ieder gebruik van de Website en op alle door Profteams aangeboden diensten en alle overeenkomsten die Profteams in haar reguliere zakelijke activiteiten sluit met Bezoeker, Professional, Softwarepartner en Contentpartner. Dergelijke overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding, hetgeen schriftelijk kan geschieden of op digitale wijze via de Website.


ALGEMEEN, TOEPASSELIJKHEID
Profteams is een onderneming die als doel heeft:

 • Het zonder bemiddelingsvergoeding, werving fee, afdracht of andere vorm van commissies bevorderen en realiseren van connecties tussen Bezoekers en Professionals in relatie tot werkzaamheden met als doelstelling de totstandkoming van een (tijdelijke) overeenkomst tussen Bezoekers en Professionals;
 • Via de Website en aanverwante diensten de belangen van Bezoekers en Professionals optimaal te behartigen;
 • Bezoekers en Professionals te ondersteunen met voor hen relevante producten en diensten, die worden aangeboden op de Website, social mediakanalen of andere uitingen.PRIVACY, COOKIES & DISCLAIMER
Profteams vindt privacy belangrijk. Daarom hanteert Profteams een Privacy beleid en een Cookie beleid. In ons Privacy beleid wordt uitgelegd hoe Profteams de privacy van haar Professionals en Bezoekers beschermd en wanneer deze de Website gebruikt. Daarnaast leggen we uit op welke wijze Profteams omgaat met persoonlijke gegevens. De bewaartermijn van Profiel-, bedrijfs- en persoonsgegevens (inclusief correspondentie en factuurinformatie) is wettelijk gesteld op 7 jaren. Na deze bewaartermijn worden deze gegevens door ons verwijderd.

Ons Privacy beleid is onderaan de Website via de hyperlink Privacy (https://www.Profteams.nl/privacy/) te raadplegen. Ons Cookiebeleid is onderaan de Website via de hyperlink Cookies (https://www.Profteams.nl/cookies/) te raadplegen.DE WEBSITE
Hoewel Profteams de nodige zorg besteedt aan de juistheid van alle informatie op de Website, kan Profteams niet garanderen dat de informatie op de Website juist is.AANSPRAKELIJKHEID
Profteams is niet aansprakelijk voor enige (indirecte of gevolg) schade als gevolg van het niet bereikbaar zijn van de website of gebruik van de Website door Professionals, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Profteams. Professionals en Bezoekers vrijwaren Profteams voor aanspraken van derden met betrekking voor schade. Indien Profteams onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot primair het bedrag dat enige verkering ter zake de aansprakelijkheid zal uitkeren vermeerderd met eigen risico of 2) indien een verzekeraar niet het gevorderde bedrag vergoedt, het abonnementsgeld of de advertentiewaarde gelijk aan de som van maximaal 1 jaar.ONGEOORLOOFD GEBRUIK WEBSITE
De inhoud van de Website bestaat onder meer uit een databank met een wisselend aanbod van Professionals (hierna te noemen: “Databank”). Profteams is eigenaar van de Databank. Op de Databank rusten de databankenrechten van Profteams als bedoeld in de Databankenwet.

Het is niet toegestaan, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van Profteams, delen van deze Databank te (doen) (her-) gebruiken of op te (doen) slaan. Mocht om welke reden dan ook de Databank niet kwalificeren als een Databankrecht in de zin van de Databankenwet dan is het evenmin toegestaan om, behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van Profteams, delen van deze Databank te (doen) (her-)gebruiken of op te (doen) slaan. Dit geldt eveneens voor derden (zijnde een commercieel recruitment-, intermediair-, advies-, interim-, bemiddelings- of uitzendbureau) aangaande het oneigenlijk gebruik van de Website voor eigen gewin.

Profteams verkrijgt van Professionals die een Abonnement afsluiten bij Profteams een onherroepelijke, wereldwijde, kosteloze licentie op het gebruik van alle door de Professionals op de Website geplaatste teksten, afbeeldingen, video’s en bloggen (hierna te noemen: “Content”). De content en het auteursrecht van deze IE rechten ligt bij en is de verantwoordelijkheid van de Professional.VERPLICHTINGEN PROFTEAMS
Profteams heeft een inspanningsverbintenis voor het hosten van de Website en is gerechtigd om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen. Profteams zal zich voor zover de wet dat vereist inspannen om misbruik van de website en misleidende informatie te voorkomen.TARIEVEN EN BETALINGSCONDITIES

 • Alle door Profteams genoemde tarieven zijn in euro’s en excl. BTW.
 • Profteams is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Betalingen dienen te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.
 • Na het verstrijken van de aangegeven betalingstermijn is Professional of Bezoeker van rechtswege in verzuim en is verzuimdatum de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 • Na de datum van verzuim is Profteams gerechtigd haar dienstverlening op te schorten zonder dat dit de wederpartij van zijn betalingsplicht bevrijdt. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Profteams onmiddellijk opeisbaar zijn. Betalingen strekken steeds eerst in mindering op rente en kosten en dan pas op de oudste facturen. Professional of bezoeker heeft geen recht op verrekening en/of opschorting.OVERDRACHT AAN DERDEN
Profteams is gerechtigd haar rechten betreffende de door Profteams aangeboden diensten, over te dragen aan derden. Indien en voor zover Profteams gebruik maakt van externe partijen en aan deze partijen persoonsgegevens worden verstrekt, staat Profteams ervoor in dat in de relatie met deze partijen dezelfde afspraken gelden als opgenomen in het Privacy beleid.OVERMACHT OF ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
Onverminderd de overige aan Profteams toekomende rechten, heeft Profteams bij overmacht of onvoorziene omstandigheden het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder recht op schadevergoeding.KLACHTEN
Klachten over onze dienstverlening kunnen ingediend worden door een e-mail te zenden aan info@Profteams.nl (mailto:info@Profteams.nl). Klachten dienen binnen maximaal twee maanden na constatering van de klacht te zijn ingediend. Profteams zal de ontvangst van een klacht bevestigen en ernaar streven binnen 14 dagen op de klacht te reageren. Indien reactie binnen 14 dagen niet mogelijk is, zal Profteams zulks binnen die termijn berichten en aangeven binnen welke termijn een reactie verwacht kan worden.TOEPASSELIJK RECHT & GESCHILLEN
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Profteams partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De Rechtbank Oost Brabant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling daaraan in de weg staat.AUTEURSRECHT
De website bevat tekst en beelden die beschermd zijn door het intellectueel eigendomsrecht. Deze IE rechten zijn exclusief eigendom van Profteams. De houders van intellectuele-eigendomsrechten zien af van hun recht op vermelding van hun naam.PROFIEL VOORWAARDEN

REGISTRATIE, ABONNEMENT, BETALING EN OPZEGGING

 • Door het aanmaken van een Profiel ontstaat er een overeenkomst van opdracht tussen Professional en Profteams. Door het aanmaken van een Profiel beschikt de Professional over een persoonlijke beheeromgeving (‘Mijn Dashboard’). Het Profiel van de Professional wordt getoond op de Website nadat de abonnementskosten voldaan zijn.
 • Een abonnement wordt voor de minimale duur van een jaar afgesloten.
 • Professional kan het abonnement jaarlijks met inachtneming van 1 maand opzegtermijn tegen het einde van het lopende jaar beëindigen. Bij gebreke van (tijdige) opzegging wordt het abonnement automatisch met 1 jaar verlengd. Bij opzegging door Professional zijn alle door Professional aan Profteams verschuldigde bedragen terstond door Profteams opeisbaar.
 • Per Professional is een (1) Profiel toegestaan.
 • De Professional heeft de keuze om tegen een vergoeding extra diensten af te nemen. De tarieven van deze extra diensten worden weergegeven op de Website en/of in de beheeromgeving.

Profteams heeft de inspanningsverbintenis het Profiel te controleren op advertentiewaardigheid en zal reclameren indien Profteams van mening is dat het Profiel niet naar waarheid is ingevuld, seksueel getinte uitingen bevat en/of bijdraagt aan het vormen van meningsuiting die aanzet tot haat, geweld, racisme, discriminatie, provocerend gedrag of nodeloos kwetsend kan zijn, en derhalve geen enkele bijdrage levert aan het doel van de Website. Profteams behoudt zich het recht voor te allen tijde om haar moverende redenen het Profiel (onmiddellijk) offline plaatsen.TOEGANG ACCOUNT EN DATABEHEER

 • Een account is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Professional is verplicht om Profteams onmiddellijk te informeren bij enige constatering of enig vermoeden van misbruik van zijn registratiegegevens en wachtwoord.
 • Profteams is niet aansprakelijk voor schade door verlies van (een deel) van deze data of Content.
 • Professional staat ervoor in dat alle door hem ingevoerde gegevens juist zijn en zal onverwijld, op verzoek van Profteams, gevraagde bewijsstukken overleggen.
 • Voor beheers- en configuratiedoeleinden heeft Profteams toegang tot het account van de Professional op de Website.HET PLAATSEN VAN EEN PROFIEL

 • Professionals garanderen dat zij voldoen aan de wet- en regelgeving voor Professionals voordat zij hun diensten aanbieden en hun Profiel tonen op Profteams.
 • Professional vrijwaart Profteams voor schade die optreedt als gevolg van strijd met de wet- en/of regelgeving voor Professionals.
 • Het is voor Professionals alleen mogelijk om hun Profiel aan te bieden in de Nederlandse- of Engelse taal.
 • Het is niet toegestaan om een telefoonnummer, e-mailadres, URL/link en/of andere vermeldingen via foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s te verbergen cq. weer te geven.
 • Titels en teksten in het Profiel mogen niet onjuist of misleidend zijn.
 • Het is niet toegestaan om foto’s te plaatsen met een watermerk of logo.
 • Het plaatsen en het gebruik van foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s geschiedt op eigen risico met inachtneming van IE rechten van derden.
 • Professional zich verplicht om elke aanvraag van een Bezoeker, die geïnteresseerd is in de diensten van Professional, in redelijkheid te beantwoorden.
 • Professional is niet gerechtigd om een aanbieding van diensten of verwijzingen daarnaar te plaatsen met het doel verkeer naar een andere website te sturen.
 • Het gebruik van eigen scripts, HTML of andere programmeertalen in het Profiel, het ondoorzichtig leiden van internetverkeer naar andere websites, eigen merken of internetzoekmachines (“Unauthorized Links”) is niet toegestaan.VERSTREKKING GEGEVENS
Professional verstrekt alle gegevens op verzoek van Profteams. Worden gevraagde gegevens niet tijdig verstrekt, heeft Profteams het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.

Bij totstandkoming van een overeenkomst van opdracht tussen Profteams en Professional dient de Professional een werkend e-mailadres te verstrekken.GEREGLEMENTEERD BEROEP
Professional mag de titel van een gereglementeerd beroep niet voeren als die niet aan de daarvoor te stellen eisen voldoet.AANVULLENDE SERVICES VOOR PROFESSIONALS
Professionals kunnen serviceberichten ontvangen. Deze services zijn gratis of worden verstrekt tegen betaling die staat beschreven in de bijbehorende berichtgeving. De serviceberichten zijn een onlosmakelijk onderdeel van het abonnement. Professional is vrij om te bepalen of het betaalde services afneemt van Profteams.VERWIJDEREN PROFIEL PROFESSIONAL
Indien gegevens van Professional, of zijn/haar Profiel in algemeenheid, in strijd is met de voorwaarden wordt het Profiel door Profteams verwijderd, zodra Profteams op de hoogte is van schending van de voorwaarden. Profteams kan Professional verzoeken om binnen 48 uur de schending ongedaan te maken zonder enig recht op schadevergoeding.VOORWAARDEN BEZOEKERS

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Professional en Bezoeker sluiten zelfstandig een overeenkomst. Profteams is géén partij bij deze overeenkomst.


PLAATSEN TESTIMONIAL
Een testimonial (referentie / review) moet naar waarheid worden geschreven en voldoen aan de Richtlijn (EU) 2019/2161. Bezoeker vrijwaart Profteams voor enige schade die het gevolg is van een testimonial op de Website.


VERWIJZING NAAR DERDEN
De Website kan een verwijzing naar derden bevatten. Het gebruik na deze verwijzingen is voor rekening en risico van Bezoeker.


AANVULLENDE SERVICES VOOR BEZOEKERS
Bezoekers kunnen gebruik maken van aanvullende diensten welke diensten gratis of tegen betaling worden verstrekt.


COPYRIGHT PROFTEAMS B.V. 2021
Deze Algemene Voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet – geheel of gedeeltelijk – door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Profteams B.V. worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.

Vragen over deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gesteld aan Profteams via het contactformulier op de Website (https://www.Profteams.nl/contact/).